Trang chủ » Tin tức
Tin tức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

      Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016     

      Ngày 25/5/2016, tại Hội trường Tầng 6 khách sạn Lào Cai Garaxy, số 268, đường Phố Mới, phường Minh Khai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 

Bà Đỗ Thị Mai Hương - Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo tại Đại hội

     Tổng số người tham gia biểu quyết tại Đại hội là 11 ( mười một) người sở hữu và được ủy quyền cho 163/185 cổ đông của Công ty, có tổng số CP sở hữu và được ủy quyền là 3.446.640 cổ phần và được ủy quyền tham giam biểu quyết tại Đại hội là: 3.446.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,05% /Tổng số cổ phần của Công ty. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua các nội dung chính sau:

1. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

4. Thông qua tóm tắt báo cáo tài chính năm 2015.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

7. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

10. Thông qua báo cáo kết quả chuyển nhượng quyền khai thác mỏ vàng Sa Phìn.

     Mời các quý vị cổ đông quan tâm xem chi tiết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty CP Khoáng sản 3 - Vimico tại đây.