" />
Trang chủ » Tin tức
Tin tức
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

 

            Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3- Vimico, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14 h00 ngày 29 tháng 04 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, khách sạn Lào Cai Galaxy, số 268 đường Minh Khai, phường Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16 h00 ngày 26 tháng 04 năm 2017 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

Địa chỉ: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Số điện thoại: 0214.3821292 ; Fax: 0214.3824804 ; Email: khoangsan3lc@gmail.com

5. Tài liệu sử dụng tại Đại hội

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội đã được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: khoangsan3.com.vn, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

Quý cổ đông lưu ý

  • Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

-         Thư mời họp;

-         Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

-         Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

  • Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
  • Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả
  • Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

Địa chỉ: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Số điện thoại: 0214.3821292 , hoặc Ông Mai Văn Thành  0913.287953             

Trân trọng kính mời./

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đỗ Thị Mai Hương

Mời quý vị cổ đông quan tâm xem tài liệu đầy đủ tại đây: (BTC Đại hội sẽ liên tục cập nhật tài liệu cho đến khi trước khi diễn ra đại hội)

- Giấy mời, giấy xác nhận, giấy ủy quyền tham dự ĐH ĐCĐ thường niên 2017

- Chương trình đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016, KH 2017

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, KH hoạt động 2017

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, KH hoạt động 2017

- Tóm tắt BC tài chính năm 2016

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016; KH năm 2017

- Tờ trình hợp tác kinh doanh

- Dự thảo nghị quyết Đại hội

 - Quy chế đại hội