" />
Trang chủ » Tin tức
Tin tức
Thông báo mời họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019

                                          CÔNG TY CỔ PHẦN                          

                                       KHOÁNG SẢN 3- VIMICO                

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Lào Cai, ngày 05 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

          Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, cụ thể như sau:

1.   Thời gian: 13 h 30 ngày 25 tháng 04 năm 2019.

2.   Địa điểm: Hội trường tầng 6, khách sạn Lào Cai Galaxy, số 268 đường Minh Khai, phường Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3.   Nội dung Đại hội: Theo chương trình đính kèm.

4.   Điều kiện tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 01/04/2019.

5.   Xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 19 tháng 04 năm 2019 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

Địa chỉ: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 02143.821.292               Fax: 02143.824.804

Email: khoangsan3lc@gmail.com

6.   Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 12/04/2019 tại địa chỉ: khoangsan3.com.vn, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7.   Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

-  Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

Địa chỉ: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 02143.821.292.      Hoàng Tuấn Anh (ĐT: 0988.698.889)

Trân trọng kính mời.

                                                                                                                  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

                                                  (đã ký)

                                          Ngô Quốc Trung

Mời quý vị cổ đông quan tâm tải tài liệu đại hội tại đây:

- 01. Thư mời họp đại hội đồng cổ đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 02. Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 03. Giấy xác nhận tham dự đại hội

- 04. Giấy ủy quyền tham dự đại hội