" />
Giới thiệu Công ty
Công ty CP Khoáng sản 3

Công ty Phát triển Khoáng sản III (nay là Công ty cổ phần Khoáng sản 3) được chính thức thành lập theo quyết định số 590/BCNg – TC ngày 4/8/1992 của Bộ trưởng  Bộ Công nghiệp nặng trên cơ sở hợp nhất 2 Xí nghiệp Địa chất khai thác khoáng sản 303 Thanh Sơn – Phú Thọ và Xí nghiệp địa chất khoáng sản 307  Kim Bôi – Hoà Bình. Tháng 8 – 1999 sáp nhập Công ty Khoáng sản 304 Lào Cai vào Công ty Phát triển Khoáng sản III theo quyết định số 31/2005/QĐ-BCN và được cổ phần hoá theo quyết định số 550/QĐ-BCN ngày 13/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) thành Công ty cổ phần Khoáng sản 3 thuộc Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin,

Đối tác khách hàng